9 June 2020

Falka_TDWykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości Wólka Wybraniecka.

OGŁOSZENIE Fundacja ”Tęczowy DOM” zwane dalej Zamawiającym, zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na: Wykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości Wólka Wybraniecka. 1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ( Załącznik nr 3):    Wykonanie ogrodzenia z:     Wariant 1. Paneli ogrodzeniowych 3D 1,5 m: 1530 x 2500 o grubości drutu 5 mm w                                                       kolorze […]

OGŁOSZENIE

Fundacja ”Tęczowy DOM” zwane dalej Zamawiającym, zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na:

Wykonanie ogrodzenia na terenie nieruchomości Wólka Wybraniecka.

1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ( Załącznik nr 3):

   Wykonanie ogrodzenia z:

    Wariant 1. Paneli ogrodzeniowych 3D 1,5 m: 1530 x 2500 o grubości drutu 5 mm w                                  

                    kolorze zielonym z wymaganą ilością słupków i mocowań uchwytów – z podmurówką                                                       

                   + brama przesuwna 6000 mm + 2 furtki 1200 mm.

   Wariant 2. Paneli ogrodzeniowych 3D 1,5 m: 1530 x 2500 o grubości drutu 5 mm w

                    kolorze zielonym z wymaganą ilością słupków i mocowań uchwytów – bez podmurówki                                                     

                  + brama przesuwna 6000 mm + 2 furtki 1200 mm.

   Do wykonania ok. 500 m.b. ogrodzenia.

2. Zamawiający: Fundacja „Tęczowy DOM” ul Górczewska 6/25; 01-180 Warszawa

Tel./fax: 22/826 31 50

e-mail: biuro@teczowydom.org

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg zasad określonych w zamówieniu.

4. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowane zostało na stronie internetowej Tęczowy DOM pod adresem www.teczowydom.org.

5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania co najmniej 2 zadania o porównywalnym rodzaju i zakresie do przedmiotu zamówienia,

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość oferty,

c) zobowiążą się do udzielenia minimum 48 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, za wyjątkiem gwarancji na elementy, na które gwarancję udziela producent.

d) złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. 18.

6. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oferent, który nie spełni w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania przetargowego, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

7. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie ogrodzenia nowej nieruchomości w Wólce Wybranieckiej” .

8. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie pełnego ogrodzenia z bramą wjazdową i furtkami zgodnie z projektem.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

10. Przed podpisaniem Umowy Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

 Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej stanowi wypełniony Zał. Nr 5.

11. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Jacek Bijak tel. 608 000 115, e-mail jacek.bijak45@: gmail.com

12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Oferta powinna być złożona na wypełnionym formularzu oferty (Zał. Nr 1) oraz być sporządzona w formie elektronicznej, jako załącznik do formularza oferty i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

14. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

15. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

16. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

17. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony druk oferty – Zał. Nr 1,

b) dołączony Załącznik nr 5

18. Przy podpisaniu Umowy Oferent zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że Oferent nie posiada zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
  2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
  3. referencje zrealizowanych zadań o porównywalnym rodzaju, zakresie i wartości jak przedmiot zamówienia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (podać min. 2 zadania potwierdzone przez inwestorów),
  4. kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż wartość oferty,
  5. zaświadczenie z banku, że na moment składania oferty rachunek Wykonawcy jest wolny od zajęć sądowych i administracyjnych, wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert,
  6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej – Zał. Nr 4
  7. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – Zał. Nr 5
  8. w przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta,
  9. wymagana forma dokumentów – oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS lub CEIDG. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, w sposób czytelny lub nieczytelny wraz z pieczęcią imienną.

19. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia wymaganego w niniejszych warunkach przetargowych stanowi podstawę wykluczenia Oferenta z postępowania przetargowego.

20. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

21. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiony przez Oferenta dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

22. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

a) w przypadku wybrania konkretnej oferty umowa zostanie podpisana po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,

b) bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

c) Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferenta o wyrażanie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania i odrzucenie oferty.

23. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie nieścisłości w ogłoszeniu lub w wymaganiach technicznych za pośrednictwem maila pod adresem:  biuro@teczowydom.org Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

24. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie nieścisłości w ogłoszeniu wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 25 Ogłoszenia lub w innej formie niż za pośrednictwem maila na adres biuro@teczowydom.org, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

25. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Ogłoszenia.

Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Ogłoszenia oraz zostanie przekazana pocztą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy potwierdzili pobranie Ogłoszenia oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej www.teczowydom.org .

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści Ogłoszenia.

26. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

27. Wszystkie informacje składane w trakcie postępowania przetargowego stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419, ze zm.) powinny być załączone, jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

28. Sposób składania ofert:

• Oferty w formie elektronicznej należy złożyć na mail pod adresem: biuro@teczowydom.org  w postaci skanów dokumentów.

29. Termin składania ofert do:  06 lipca 2020 roku do godz. 14.00

30. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium – R:

➢ 60% – cena,

➢ 20% – termin wykonania

➢ 20% – okres gwarancji

a) Wartość punktowa kryterium ceny (C) – maksymalnie można uzyskać 60 punktów i zostanie obliczona wg wzoru:

Wartość punktowa ceny (C) = R x Cn / Cb

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana.

b) Wartość punktowa kryterium terminu wykonania (T) – maksymalnie można uzyskać 20 punktów i zostanie obliczona wg wzoru:

Wartość punktowa terminu wykonania (T) = R x  Tn / Tb

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Tn – najkrótszy termin – ilość dni roboczych na wykonanie zadania,

Tb – badany termin – ilość dni roboczych na wykonanie zadania.

c) Wartość punktowa w kryterium okres gwarancji (G) – maksymalnie można uzyskać 20 punktów i zostanie obliczona wg wzoru:

Wartość punktowa gwarancji (G) = R x Gn / Gmax

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Gn – badany okres gwarancji;

Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 48 miesięcznej gwarancji, za wyjątkiem gwarancji na elementy, na które gwarancję udziela producent.

d) Łączna ilość zdobytych punktów obliczana będzie według wzoru:

S = C + T + G

gdzie:

S – łączna ilość zdobytych punktów,

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskana w kryterium „Termin wykonania”

G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

31. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów S, liczoną według powyższego wzoru, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

32. Zamawiający przyzna zamówienie temu Oferentowi, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

33. Umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego – Zał. Nr 2.

34. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych oferty lub wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty

b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów,

c) prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami lub przeprowadzenia II etapu postępowania w formie aukcji elektronicznej.

d) swobodnego wyboru oferty

e) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

35. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, dostępna jest pod Ogłoszeniem. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z treścią tej klauzuli.

Przy składaniu ofert należy dołączyć podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – Zał. Nr 5.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Druk oferty

Zał. Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 4 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej Zał. Nr 5 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Druk oferty

Zał. Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 4 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Zał. Nr 5 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

                                                                                                              Zarząd Fundacji Tęczowy Dom

Załącznik nr. 1 Oferta druk

https://teczowydom.org/wp-content/uploads/2020/06/Zał-nr-1-OFERTA-DRUK.docx

Załącznik nr. 3 Opis przedmiotu zamówienia

https://teczowydom.org/wp-content/uploads/2020/06/Zał-nr-3-Opis-przedmiotu-zamówienia.docx

Załącznik nr. 4 Oświadczenie o wizji lokalnej

https://teczowydom.org/wp-content/uploads/2020/06/Zał-nr-4-Oświadczenie-o-wizji-lokalnej.docx

Załącznik nr. 5 Oświadczenie o RODO

https://teczowydom.org/wp-content/uploads/2020/06/Zał-nr-5-Oświadczenie-o-RODO.docx

Przekaż podatek

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę