StatutFalka_TD

Statut Fundacji „Tęczowy Dom”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Tęczowy Dom”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez grupę osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zajmujących się zawodowo i społecznie działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Witkuna w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 11/19 m 2, repertorium A – 3734/99 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

3. Lista Fundatorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4. Nadzór nad Fundacją pełni Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2.

1. Fundacja jest instytucją społeczną i posiada osobowość prawną.

2. Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 2 Statutu.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5.

Celami Fundacji są:

1) pomoc osobom niepełnosprawnym a w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo- rehabilitacyjnych, leczniczo – rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.

2) integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

3) propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.

4) działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin,

5) działalność w zakresie pomocy społecznej.

§ 6.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach pomocy osobom niepełnosprawnym,
 2. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji,
 3. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji,
 4. wspieranie szkoleniowe i informacyjne innych organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych,
 5. udzielanie pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,
 6. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych,
 7. świadczenie usług opiekuńczych i pielęgniarskich przez całą dobę,
 8. świadczenie usług leczniczo–rehabilitacyjnych,
 9. świadczenie usług rewalidacyjnych, edukacyjnych i oświatowych,
 10. prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 11. prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i terapeutycznych w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy,
 12. współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o potrzebach osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, ich sytuacji społecznej i życiowej,
 13. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych,
 14. pomoc społeczną (rzeczową lub finansową) osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom prawnym, w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:

 1. nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji,
 2. wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7.

1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

2. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja,
 2. wyposażenia, wyżywienia i bezpieczeństwa w prowadzonych placówkach,
 3. prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji w celu przygotowania kompetentnego personelu pomagającemu osobom niepełnosprawnym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
 4. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych,
 5. udzielanie pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym i ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych.

3. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 1. propagowania wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności,
 2. działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 3. wspierania rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych,
 4. promowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
 5. popularyzowania wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.700 (tysiąca siedmiuset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego,
 2. środków finansowych przekazywanych przez Fundatorów,
 3. spadków, zapisów, darowizn, subwencji osób prawnych oraz innego rodzaju uposażenia majątkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.

§ 11.

 1. Osoba fizyczna lub prawna, która dokona na rzecz Fundacji darowizny może uzyskać tytuł Darczyńcy.
 2. Osoba fizyczna lub prawna, która na mocy odrębnej umowy z Fundacją dokona lub zobowiąże się do stałego bądź okresowego dokonywania na rzecz Fundacji przysporzenia finansowego lub rzeczowego może uzyskać tytuł Sponsora.
 3. Osoba fizyczna lub prawna, która w inny sposób wspiera realizację celów statutowych Fundacji lub jest w inny sposób szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Fundacji może otrzymać tytuł Dobroczyńcy lub inny właściwy dla rodzaju dokonanego wsparcia.
 4. Decyzje w przedmiocie nadawania tytułów, o których mowa w ustępach poprzedzających podejmuje Zarząd. W imieniu osoby prawnej tytuł może otrzymać osoba kierująca lub inna wskazana przez uprawniony organ tej osoby.

§ 12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13.

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja sporządza ze swej działalności roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok obrachunkowy, które podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniami na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji zwana dalej Radą.

2) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

3) Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją.

§ 15.

Radę Fundacji tworzą:

 1. Fundatorzy lub ich przedstawiciele, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach Rady.
 2. Osoby powołane przez Fundatorów działających łącznie.
 3. Darczyńcy, Sponsorzy, Dobroczyńcy i inne osoby wspierające Fundację lub w inny sposób szczególnie zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji powołane do Rady mocą jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.”

§ 16.

Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków. W przeciwnym przypadku jedynymi organami Fundacji stają się Zarząd i Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Członkowie Rady pełnią funkcję honorowo.

§ 18.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 19.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają nie rzadziej niż raz w roku.

2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy składu Rady.

§ 20.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 21.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 22.

Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku rezygnacji członka Rady.

§ 23.

1. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów, działających łącznie.

2. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.

§ 24.

1. Członkiem Zarządu może zostać Fundator.

2. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25.

Fundatorom, działającym łącznie, służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Postanowienie § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.

§ 27.

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 28.

Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem przyjęcia rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów.

§ 29.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 30.

1. Oświadczenia woli składają i zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Fundacji łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 31.

1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, z jego inicjatywy lub na wniosek Rady lub co najmniej połowy składu Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Fundatorów działających łącznie. Postanowienie § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie i w Radzie Fundacji. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio.

3. Członkiem Komisji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu Fundacji. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Fundacji; także z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia.

5. Na pracami Komisji czuwa przewodniczący. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

6. Członkostwo w Komisji wygasa z dniem przyjęcia rezygnacji lub odwołania przez Fundatorów. Przepis § 25 stosuje się odpowiednio.

7. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał niezbędna jest obecność minimum 2/3 członków Komisji.

Rozdział V

Kompetencje Rady

§ 33.

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Do Rady należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § § 37, 39, 40 i 41 niniejszego Statutu.

Rozdział VI

Kompetencje Zarządu

§ 34.

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

2. Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz innego rodzaju uposażenie majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji,
 6. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
 8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 9. uchwalanie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji.

Rozdział VII

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

§ 35.

1. Komisja jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.

2. Do kompetencji Komisji należy:

1) bieżąca kontrola Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do władz Fundacji.

2. Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Radzie.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do sprawozdania Fundacji sporządzanego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu

§ 36.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 37.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 38.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 39.

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 40.

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 41.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 42.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 43.

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę