Le règlementFalka_TD

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ  “Tęczowy Dom”

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja “Tęczowy Dom”, zwana dalej „Fundacją”, została powołana w celu:

 1. pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niewidomym i słabo widzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 2. poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo – rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych,
 3. integrowania osób  sprawnych i niepełnosprawnych,
 4. propagowania wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności,
 5. działań charytatywnych na rzecz osób niewidomych i słabo widzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
 6. działalności w zakresie pomocy społecznej.

Ogólne zasady udzielania pomocy

§ 2

 1. O pomoc Fundacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym pożytku publicznego.
 2. Podstawą do przyznania pomocy jest decyzja Zarządu, która określa formę, zakres, skalę i warunki przyznanej pomocy.
 3. Pomoc Fundacji może być udzielana w następujących formach:
  1. finansowej,
  2. świadczenia usług,
  3. rzeczowej. 
 4. Fundacja zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy w innej formie, niż wnioskowana przez ubiegającego się o pomoc, o ile taka pomoc spełni swój cel.
 5. Przy przyznaniu pomocy w jakiejkolwiek formie, preferowane są osoby niewidome, słabo widzące w tym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami we wszystkich przedziałach wiekowych oraz ich rodziny.

Obowiązki osób ubiegających się o pomoc Fundacji

 § 2

 1. Osoby ubiegające się o pomoc Fundacji, zobowiązane są do wypełnienia wniosku o pomoc i poddaniu się procedurze służącej w szczególności zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ich sytuację  zdrowotną i życiowo – materialną.
 2. Osoba ubiegająca się o pomoc we wniosku wskazuje proponowaną formę pomocy oczekiwana od Fundacji. Fundacja nie jest związana treścią wniosku i może zaoferować osobie składającej wniosek inna formę pomocy, o ile ta forma również spełni swój społeczny cel.
 3. Wniosek o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, składa się z pisemnego wniosku oraz załączonych do niego następujących dokumentów:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających sytuację życiową i materialną,
  2. zaświadczenia lekarskie potwierdzającego występowanie choroby, niepełnosprawność i  potrzebę rehabilitacji,
  3. decyzję Powiatowego Zespołu d/s Orzecznictwa o Niepełnosprawności,
  4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby która będzie korzystać z pomocy Fundacji, według ustalonego wzoru,
  5. dokumenty upoważniające opiekuna do działania w imieniu dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej,
  6. inne dokumenty potwierdzające okoliczności wszelkie inne dokumenty potwierdzające sytuację  zdrowotną i materialno – bytową osoby.

Procedura przyznawania pomocy

§ 4

 1. Osoby ubiegające się o pomoc muszą złożyć pisemny wniosek o udzielenie pomocy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza wniosku jest także dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Fundacji.
 2. Świadome wprowadzenie Fundacji w błąd lub zatajenie informacji przez osobę ubiegającą się o pomoc co do wskazanej przez niego sytuacji życiowo – bytowej może skutkować wstrzymaniem udzielania pomocy, a w konsekwencji zmianą decyzji Zarządu w tym zakresie, w skrajnym przypadku – koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.
 3. Wszystkie formularze wniosków o udzielnie pomocy oraz pisma bądź inne dokumenty muszą być kierowane osobiście lub listownie na adres siedziby Fundacji,  Warszawa ul. Jasna 22. 
 4. Podpis wnioskodawcy składane na wniosku o udzielenie pomocy i jego załącznikach powinny być czytelne i należeć do osoby ubiegającej się o pomoc. W przypadku osoby niepełnoletniej oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo wniosek składa rodzic, kurator bądź opiekun prawny uprawniony do reprezentacji osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. 
 5. Procedura przyznawania pomocy składa się z następujących etapów:
  1. złożenie wniosku o udzielenie pomocy, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu,
  2. weryfikacja przez Fundację sytuacji życiowej i materialnej osoby ubiegającej się o pomoc, w szczególności poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
  3. wydanie decyzji przez Zarząd Fundacji w sprawie udzielenia pomocy,
  4. zawiadomienie osoby ubiegającej się o pomoc o treści decyzji Zarządu Fundacji,
  5. podpisanie umowy pomiędzy Fundacją z osobą (jej opiekunem prawnym) której przyznano pomoc.

Postanowienia  końcowe.

§5

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy, nawet w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów do udzielenia pomocy, określonych w treści niniejszego Regulaminu oraz Statutu Fundacji bez podania przyczyny.
 2. Od decyzji Zarządu Fundacji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy odwołanie nie przysługuje. Decyzja Zarządu Fundacji z chwilą jej wydania jest ostateczna.
 3. Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego świadczenia zgodnie ze  złożonym wnioskiem.
 4. W szczególnych przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na innych warunkach niż określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Wnioskodawca, składając wniosek o pomoc Fundacji  oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu oraz zawartej umowy.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji  “Tęczowy Dom”.
 7. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o udzielenie pomocy dla osób fizycznych

Załącznik nr 2 – Wzór  umowy o udzielenie pomocy.

Nasi przyjaciele Falka_TD

,,Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie kochamy i jesteśmy kochani.”

Wpłać darowiznę