Głównej zawartości

Nasz nr konta: 87 1680 1248 0000 3000 0974 6795
Transfers from abroad:
BIC
IVSEPL PPPL 87168012480000300009746795

Statut Fundacji „Tęczowy Dom”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Tęczowy Dom”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez grupę osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zajmujących się zawodowo i społecznie działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Janusza Witkuna w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Jerozolimskich nr 11/19 m 2, repertorium A - 3734/99 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

3. Lista Fundatorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4. Nadzór nad Fundacją pełni Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2.

1. Fundacja jest instytucją społeczną i posiada osobowość prawną.

2. Fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 2 Statutu.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.